Bondgenotenlaan 57 Leuven T. +32 16 22 36 83

Privacy

Privacy is zeer belangrijk voor ons. Via dit charter willen we u meer informatie geven over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft met betrekking tot deze gegevens.

1. Wij gaan zorgzaam om met uw gegevens.

Vandenbalck BV (hierna Vandenbalck Optics) is een optiekzaak, met  maatschappelijke zetel te Bondgenotenlaan 57, 3000 Leuven.  De optiekzaak is in deze hoedanigheid verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten en potentiële klanten. Verwerken omvat alle mogelijke bewerkingen met betrekking tot deze gegevens, zoals verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan. Met deze persoonsgegevens gaan wij steeds zorgzaam om. Daarbij is het belangrijk te weten dat wij uw gegevens in het verleden nooit hebben doorverkocht aan derden en dat wij dit in de toekomst nooit zullen doen.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Indien u klant bent bij Vandenbalck Optics, verwerkt de optiekzaak een aantal gegevens. Hierbij kan het onder andere gaan om:

 • Uw identificatiegegevens (waaronder naam, voornaam, adres, geboorteplaats en -datum).
 • Uw contactgegevens (zoals telefoonnummer en emailadres).
 • Door u ingevulde vragenlijsten die de optiekzaak u voorlegde.
 • Financiële gegevens (waaronder rekeningnummers, financiële- en transactiegegevens, facturatiegegevens).
 • Uw hobby’s.
 • Beelden van de Impressionist of Ipad. Deze beelden dienen om brilglazen optimaal te centreren.
 • Beelden van onze bewakingscamera’s.
 • Beelden voor de website of voor op sociale media, na toestemming verkregen te hebben van de klanten zelf of van hun ouder(s).
 • Gegevens betreffende uw ogen en oogmetingen (zoals refractiewaarden, visus, objectieve refractie, keratometrie, abberometrie, corneatopografie, algemene conditie van de ogen en oogleden…).
 • Gegevens betreffende aandoeningen en medicatie die een invloed hebben of kunnen hebben op het functioneren van uw ogen.
 • Gegevens betreffende uw aankopen bij de optiekzaak o.a. in het kader van garanties en na-service (montuurgegevens, merk en type glazen, bestelwaardes, bestelgegevens, centragegegevens, individuele parameters, merk en type contactlenzen en contactlensvloeistoffen etc.).
 • Publieke gegevens

Indien u geen klant bent bij Vandenbalck Optics, verwerkt de optiekzaak onder bepaalde voorwaarden, bepaalde gegevens zo u die zelf aan de optiekzaak heeft gegeven. Zo bijvoorbeeld in het kader van netwerkmomenten of in het kader van een relatie tot de optiekzaak als verkoper van producten of aanbieder van diensten. Hierbij kan het onder andere gaan om:

 • Uw identificatiegegevens (waaronder naam, voornaam, adres, geboorteplaats en -datum).
 • Uw contactgegevens (zoals telefoonnummer en emailadres).
 • Financiële gegevens (waaronder rekeningnummers, financiële- en transactiegegevens, facturatiegegevens).
 • Beelden van onze bewakingscamera’s.
 • Publieke gegevens.

3. Waarom verwerkt Vandenbalck Optics persoonsgegevens?

De optiekzaak verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om u een adequate dienstverlening te kunnen verzekeren. Meer concreet verwerkt de optiekzaak uw gegevens:

 • Om contact met u te kunnen opnemen.
 • Om klanten- en orderbeheer feilloos te laten verlopen 
 • (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie).
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen (bijvoorbeeld in het kader van garanties op fabricagefouten).
 • Om herstellingen en bijbestellingen te kunnen doen.
 • Om onze contracten correct uit te voeren.
 • Om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Om statistieken op te maken en testen uit te voeren.
 • Voor commerciële prospectie of direct marketing, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

4. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard hangt af van het soort gegevens. De optiekzaak gebruikt enkel gegevens wanneer ze daar een duidelijk doel voor heeft (bijvoorbeeld in kader van de uitoefening van een overeenkomst of op basis van wettelijke verplichtingen in hoofde van de optiekzaak of om de evolutie van de oogafwijkingen en implicaties ervan te kunnen naslaan). Voor de uitoefening van uw of onze rechten kan dat langer zijn dan de wettelijke bewaartermijnen.

5. Kunnen we uw gegevens doorgeven?

Vandenbalck Optics zal uw gegevens niet doorverkopen aan derde partijen. Wel kunnen gegevens worden doorgegeven aan leveranciers in het kader van een bestelling. Enkel de noodzakelijke gegevens in het kader van de bestelling worden doorgegeven, eventueel inclusief de naam en voornaam van de persoon voor wie de bestelling doorgevoerd wordt. Ook kunnen gegevens worden doorgegeven aan oogartsen of andere artsen in overleg met de klant.
Verder kan de optiekzaak – in kader van de outsourcing van bepaalde taken – gegevens doorgeven aan -zorgvuldig geselecteerde- derde partijen die in opdracht van de optiekzaak bepaalde gegevens verwerken. De optiekzaak doet hiervoor uitsluitend beroep op derde verwerkers die volgens haar afdoende garanties bieden op de bescherming van deze gegeven. Deze derden verbinden zich ertoe het vertrouwelijk karakter van de gegevens te vrijwaren.

6. Uw rechten als individu.

Met betrekking tot de persoonsgevens die de optiekzaak verwerkt, heeft u een aantal rechten. U vindt hieronder een overzicht:

 • U kan uw gegevens inkijken:
  U kan te allen tijde de persoonsgegevens die wij voor u verwerken inkijken. Indien u dit wenst, kan u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij in ons bezit hebben.
 • U kan uw gegevens laten verbeteren:
  In zoverre de persoonsgegevens die wij bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht te vragen om deze gegevens aan te passen.
 • U kan uw gegevens laten verwijderen:
  Indien u vermoedt dat de optiekzaak bepaalde gegevens onrechtmatig verwerkt, kan u vragen deze te laten verwijderen. Ze zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.
 • U kan vragen uw gegevens over te dragen aan een derde partij:
  U heeft tevens het recht de persoonsgegevens die u zelf aan de optiekzaak heeft verstrekt, bij de optiekzaak op te vragen of aan de optiekzaak te vragen deze over te dragen aan een derde partij.
 • U kan zich verzetten tegen een bepaald gebruik van uw gegevens:
  U heeft ten allen tijde het recht om bezwaarte maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.

7. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan uw rechten uitoefenen door een schrijven te richten aan Vandenbalck Optics, Bondgenotenlaan 57 te 3000 Leuven, ter attentie van de ‘GDPRverantwoordelijke’ of door een email te sturen naar info@vandenbalck.be .
De optiekzaak behoudt zich het recht voor een vergoeding te vragen aan partijen die op een buitensporige wijze van hun rechten gebruik maken. Om uw identiteit te kunnen verifiëren kan de optiekzaak o.a. vragen een kopie van uw identiteitskaart te willen overmaken. Op die manier kan de optiekzaak er zich van verzekeren dat niemand anders uw rechten uitoefent. Elk verzoek tot uitoefening van een recht dat u aan de optiekzaal richt, wordt binnen de kortst mogelijke termijn -en uiterlijk binnen één maand na ontvangen van het verzoek- behandeld en beantwoord. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. De optiekzaak al u steeds binnen één maand na ontvangst van uw aanvraag in kennis stellen van dergelijke verlenging. Mocht de GDPRverantwoordelijke beslissen dat er geen gevolg kan gegeven worden aan een verzoek, brengt hij/zij u hiervan uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte. De beweegredenen van dergelijke beslissing worden u meegedeeld. Indien u niet akkoord gaat met het standpunt van de optiekzaak kan u steeds een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautorteit of een beroep instellen bij de bevoegde rechtbanken.

8. U kan ons steeds contacteren voor bijkomende informatie.

Vandenbalck Optics kan dit beleid aanpassen. De meest recente versie kan u steeds terugvinden op www.vandenbalck.be/privacyverklaring. Voor inhoudelijke wijzigingen kan u zich informeren via de website of via de andere gebruikelijke kanalen. Meer informatie over de privacywetgeving in het algemeen kan u ook vinden op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommissie.be). Vanzelfsprekend kunt u de optiekzaak ook contacteren indien u nog bijkomende vragen zou hebben.